Aquest any la jornada serà online i gratuïta

Data limit d'inscripció 14 de maig de 2021.

Últimes places disponibles!

Inscripció

El CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I TOT EL SEU PERSONAL ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS L’ESTABLERT EN EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD) I LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD).
El sotasignat autoritza al Consell Comarcal de la Noguera a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i la LOPDGDD s’informa de les següents dades:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: Consell Comarcal de la Noguera NIF: P7500005I, Plaça de la Unió Catalanista, núm. 1, 25600 Balaguer (Lleida) Telèfon: 973 44 89 33 consell@ccnoguera.cat Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l’adreça de correu: dpd@ccnoguera.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT: Consell Comarcal de la Noguera tractarà les dades personals i la informació facilitada per a la gestió de la inscripció a les “III JORNADES DE SERVEIS SOCIALS” i totes les activitats que se’n derivin.
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l’interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per Consell Comarcal de la Noguera i altres entitats publiques o privades, col•laboradores i/o prestadors de serveis.
IMATGES: Pel fet d’inscriure’s a les “ III JORNADES DE SERVEIS SOCIALS” l’assistent/a autoritza al Consell Comarcal de la Noguera la publicació de les seves imatges, captades dins el marc de l’activitat. El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a Consell Comarcal de la Noguera a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l’afectat resulti clarament identificable. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de Consell Comarcal de la Noguera o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d’activitats desenvolupades a les “III JORNADES DE SERVEIS SOCIALS” i podran ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, etc. Consell Comarcal de la Noguera es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l’accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
DRETS: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l’adreça de correu: dpd@ccnoguera.cat, havent-se d’identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a exercir.